Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Wspomóż misje

 

      „W dziele ożywiania ducha misyjnego główne zadanie spoczywa na Papieskich Dziełach Misyjnych (…). Cztery Dzieła Papieskie – Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Dzieło św. Piotra Apostoła, Dziecięctwo Misyjne i Unia Misyjna – mają jeden wspólny cel, którym jest rozbudzanie w ludzie Bożym poczucia odpowiedzialności za powszechną misję Kościoła” (Redemptoris missio, 84).

     Papieskie Dzieła Misyjne przypominają o naszym misyjnym powołaniu i wskazują na konkretne drogi jego realizacji. Każdy chrześcijanin, na mocy sakramentu chrztu świętego, jest odpowiedzialny za misyjne dzieło Kościoła, czyli głoszenie Dobrej Nowiny o Chrystusie aż po krańce ziemi. „Skuteczność działania na polu misyjnym Kościoła zależy od świętości życia każdego chrześcijanina” (Redemptoris missio, 77). Dlatego jesteśmy wezwani do troski o osobistą relację z Chrystusem, a następnie do dawania o Nim świadectwa.

      „Udział w misji powszechnej (…) jest oznaką dojrzałości wiary i życia chrześcijańskiego, które przynosi owoce. W ten sposób wierzący rozszerza granice swej miłości, okazując troskę o tych, którzy są daleko, jak też o tych, którzy są blisko: modli się za misje i o powołania misyjne, pomaga misjonarzom, śledzi z zainteresowaniem ich działalność” (Redemptoris missio, 77).

     Misje możemy wspomagać przede wszystkim duchowo, poprzez modlitwę, ofiarę i świadectwo życia chrześcijańskiego. „Modlitwa winna towarzyszyć misjonarzom na ich drodze, aby głoszenie Słowa odniosło skutek dzięki łasce Bożej. Święty Paweł w swych Listach często prosił wiernych o modlitwę, aby mógł ufnie i śmiało głosić Ewangelię. Z modlitwą trzeba łączyć ofiarę. Zbawcza wartość każdego cierpienia, przyjętego i ofiarowanego Bogu z miłością, wypływa z Ofiary Chrystusa, który wzywa członków swego Ciała Mistycznego do współudziału w swych udrękach; do dopełniania ich braków we własnym ciele (por. Kol 1, 24). Misjonarzowi w jego ofierze winni towarzyszyć wierni i podtrzymywać go własną ofiarą” (Redemptoris missio, 78).

     Musimy również troszczyć się o powołania misyjne, aby nie brakowało tych, którzy głoszą Ewangelię (por. Redemptoris missio, 79).
Wyrazem naszego udziału w misyjnej działalności Kościoła jest również konkretna pomoc materialna misjom. „Liczne są materialne i ekonomiczne potrzeby misji: chodzi nie tylko o założenie Kościoła z najkonieczniejszymi strukturami, jak kaplice, szkoły dla katechistów i seminarzystów, mieszkania, ale także o utrzymanie dzieł charytatywnych, wychowawczych i popierających rozwój człowieka, co stanowi bardzo szerokie pole działania, zwłaszcza w krajach ubogich. (…) Gdy chodzi o pomoc materialną, ważne jest zwracanie uwagi na ducha, w jakim się daje. Dlatego trzeba poddać rewizji własny styl życia: misje wymagają nie tylko pomocy, ale współuczestniczenia w przepowiadaniu i w miłości względem ubogich. Wszystko, co otrzymaliśmy od Boga – tak życie, jak i dobra materialne – nie jest nasze, ale zostało nam dane do użytku. Wielkoduszność w dawaniu musi być zawsze oświecona i natchniona wiarą: wówczas – naprawdę – «więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu»” (Redemptoris missio, 81).

     Papieskie Dzieła Misyjne służą misyjnej formacji. Dzięki przygotowywanym przez nie czasopismom, książkom i innym materiałom możemy pogłębiać misyjną duchowość i znajomość misji, a poprzez proponowane akcje czy inne formy zaangażowania możemy włączyć się w konkretną pomoc.

 

Modlitwa za misje

 

Święta Maryjo, Matko Boża,
Ty wydałaś na świat prawdziwe Światło,
Jezusa, Twojego Syna – Bożego Syna.
Na wezwanie Boga oddałaś się cała
i tak stałaś się źródłem dobroci,
które z Niego wytryska.
Pokaż nam Jezusa. Prowadź nas ku Niemu.
Naucz nas, jak Go poznawać i kochać,
abyśmy my również mogli stać się
zdolni do prawdziwej miłości
i być źródłami wody żywej
w spragnionym świecie.

Benedykt XVI, Deus caritas est, 42

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna