Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

AdoMiS

Akcję AdoMiS, czyli Adoptuj Misyjnych Seminarzystów, Papieskie Dzieła Misyjne zapoczątkowały 1 października 2013 r. Jej celem jest wsparcie duchowe i materialne przyszłych kapłanów w krajach misyjnych. Jest ona wyrazem wszechstronnej troski o powołania w tych krajach. W akcję tę można włączyć się poprzez codzienną modlitwę za adoptowanych seminarzystów, a także jedną z form pomocy finansowej. Można to uczynić indywidualnie lub w grupie parafialnej, wspólnotowej czy koleżeńskiej. Zebrane fundusze przeznaczone są przede wszystkim na utrzymanie seminariów w krajach misyjnych, a także na szczególne potrzeby, jak np. remont budynków, zakup książek, sprzętu czy narzędzi pracy.

Dzieci komunijne dzieciom misji

„Dzieci komunijne dzieciom misji” to inicjatywa Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, która zachęca dzieci pierwszokomunijne do modlitwy i solidarności z ich rówieśnikami w krajach misyjnych. W wybranym dniu Białego Tygodnia dzieci składają dobrowolną ofiarę, którą wcześniej, w porozumieniu z rodzicami, wkładają do specjalnej kopertki PDMD.
Dzięki tym ofiarom Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci każdego roku wspiera wiele projektów edukacyjnych, formacji chrześcijańskiej i ochrony życia dla dzieci poniżej 14. roku życia w krajach misyjnych.
Bardzo ważne jest przygotowanie dzieci do udziału w misyjnym dniu. To zadanie spoczywa na katechetach, ale również na rodzicach. Podjęta przez dzieci modlitwa i ofiara materialna ma cel wychowawczy. Każde chrześcijańskie dziecko ma prawo wiedzieć, że może, a nawet powinno dzielić się darem wiary. To prawo i obowiązek wynikający z przyjętego chrztu świętego. W przygotowaniu dzieci do misyjnego dnia w Białym Tygodniu mogą pomóc opracowane przez PDMD „Misyjne Materiały Liturgiczne na Biały Tydzień” oraz „Świat Misyjny”, czasopismo misyjne dla dzieci.

Dzień Cierpienia w Intencji Misji

Dzień Cierpienia w Intencji Misji obchodzony jest w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, które jest początkiem misyjnej działalności Kościoła. Jego początki sięgają roku 1931, kiedy z okazji uroczystości Zesłania Ducha Świętego zorganizowano w Rzymie Dzień Chorych dla Misji Katolickich. Była to inicjatywa Unii Misyjnej Duchowieństwa. Cztery lata później, za aprobatą papieża Piusa XI, Rada Naczelna Papieskich Dzieł Misyjnych uchwaliła, że w uroczystość Zesłania Ducha Świętego będzie obchodzony Dzień Cierpienia w Intencji Misji.

Dzień Misjonarzy Męczenników

Dzień 24 marca, rocznicę męczeństwa abp. Oskara Romero, młodzieżowy ruch Papieskich Dzieł Misyjnych we Włoszech wybrał w roku 1993 na Dzień Misjonarzy Męczenników. Wspominamy wówczas wszystkich misjonarzy i pracowników duszpasterstwa, którzy ponieśli śmierć w czasie pełnienia swojej posługi. Ten szczególny dzień ma nas również skłonić do refleksji nad naszą wiarą i zaangażowaniem w głoszenie Ewangelii. Stanowi także zachętę do podjęcia modlitwy i postu w intencji misji.

Jak pomagać misjom?

Na mocy sakramentu chrztu świętego każdy chrześcijanin jest odpowiedzialny za misyjne dzieło Kościoła, czyli głoszenie Dobrej Nowiny o Chrystusie aż po krańce ziemi. „Skuteczność działania na polu misyjnym Kościoła zależy od świętości życia każdego chrześcijanina” (Redemptoris missio, 77). Jesteśmy zatem wezwani do troski o osobistą relację z Chrystusem, a następnie do dawania o Nim świadectwa.
„Udział w misji powszechnej […] jest oznaką dojrzałości wiary i życia chrześcijańskiego, które przynosi owoce. W ten sposób wierzący rozszerza granice swej miłości, okazując troskę o tych, którzy są daleko, jak też o tych, którzy są blisko: modli się za misje i o powołania misyjne, pomaga misjonarzom, śledzi z zainteresowaniem ich działalność” (Redemptoris missio, 77).
Misje możemy wspomagać przede wszystkim duchowo, poprzez modlitwę, ofiarę i świadectwo życia chrześcijańskiego. „Modlitwa winna towarzyszyć misjonarzom na ich drodze, aby głoszenie Słowa odniosło skutek dzięki łasce Bożej. Święty Paweł w swych Listach często prosił wiernych o modlitwę, aby mógł ufnie i śmiało głosić Ewangelię. Z modlitwą trzeba łączyć ofiarę. Zbawcza wartość każdego cierpienia, przyjętego i ofiarowanego Bogu z miłością, wypływa z Ofiary Chrystusa, który wzywa członków swego Ciała Mistycznego do współudziału w swych udrękach; do dopełniania ich braków we własnym ciele (por. Kol 1, 24). Misjonarzowi w jego ofierze winni towarzyszyć wierni i podtrzymywać go własną ofiarą” (Redemptoris missio, 78).
Powinniśmy również troszczyć się o powołania misyjne, aby nie brakowało tych, którzy głoszą Ewangelię (por. Redemptoris missio, 79).
Wyrazem naszego udziału w misyjnej działalności Kościoła jest również konkretna pomoc materialna misjom. „Liczne są materialne i ekonomiczne potrzeby misji: chodzi nie tylko o założenie Kościoła z najkonieczniejszymi strukturami, jak kaplice, szkoły dla katechistów i seminarzystów, mieszkania, ale także o utrzymanie dzieł charytatywnych, wychowawczych i popierających rozwój człowieka, co stanowi bardzo szerokie pole działania, zwłaszcza w krajach ubogich. […] Gdy chodzi o pomoc materialną, ważne jest zwracanie uwagi na ducha, w jakim się daje. Dlatego trzeba poddać rewizji własny styl życia: misje wymagają nie tylko pomocy, ale współuczestniczenia w przepowiadaniu i w miłości względem ubogich. Wszystko, co otrzymaliśmy od Boga – tak życie, jak i dobra materialne – nie jest nasze, ale zostało nam dane do użytku. Wielkoduszność w dawaniu musi być zawsze oświecona i natchniona wiarą: wówczas naprawdę «więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu»” (Redemptoris missio, 81).
Papieskie Dzieła Misyjne służą misyjnej formacji. Dzięki przygotowywanym przez nie czasopismom, książkom oraz innym materiałom możemy pogłębiać misyjną duchowość i znajomość misji, a poprzez proponowane akcje czy inne formy zaangażowania możemy włączyć się w konkretną pomoc.

Kolędnicy Misyjni

Kolędnicy Misyjni to akcja pomocy najmłodszym mieszkańcom krajów misyjnych proponowana przez Papieskie Dzieła Misyjne. Włączające się w nią dzieci podejmują w okresie Bożego Narodzenia trud kolędy, poprzez który wspomagają duchowo i materialnie swoich rówieśników na misjach.
Zwyczaj kolędowania misyjnego narodził się w krajach niemieckojęzycznych, gdzie kolęduje się z okazji uroczystości Trzech Króli. W Polsce po raz pierwszy – z inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych – kolędnicy misyjni wyruszyli w roku 1993.
Każdego roku Papieskie Dzieła Misyjne określają, dokąd zostanie skierowana pomoc duchowa i materialna małych kolędników. Wskazują kraj, z którego dzieci zostaną objęte szczególnym wsparciem polskich rówieśników. Z tej okazji wydają też specjalne materiały, które pomagają w przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji Kolędników Misyjnych.

Kongregacja Ewangelizacji Narodów

Kongregacja Ewangelizacji Narodów powstała 22 czerwca 1622 r. – pod nazwą Propaganda Fide – na mocy bulli Inscrutabili Divinae Providentiae papieża Grzegorza XV. Kolejne fundamentalne dla tej instytucji dokumenty papieskie to: Romanum decet (22 czerwca 1622 r.), Cum inter multiplices (14 grudnia 1622 r.), Cum nuper (13 czerwca 1623 r.) oraz Immortalis Dei (1 sierpnia 1627 r.). W roku 1967 Paweł VI nadał Propaganda Fide nazwę Kongregacja Ewangelizacji Narodów albo Rozkrzewiania Wiary (Konstytucja Regimini Ecclesiae Universae).
Od samego początku podstawową rolą Kongregacji jest rozkrzewianie wiary w świecie. Koordynuje ona pracę misyjną, nadaje kierunki działalności misyjnej, wspiera formację miejscowego duchowieństwa i hierarchii kościelnej, zakładanie nowych instytutów misyjnych, a także wspiera misje materialnie. Stanowi zwyczajne i wyłączne narzędzie papieża i Stolicy Apostolskiej w sprawowaniu władzy nad wszystkimi terytoriami misyjnymi i prowadzeniu współpracy misyjnej.
Na terytoriach podlegających jej jurysdykcji tworzy i dzieli kościelne jednostki administracyjne. Kieruje misjami i zgłębia wszelkie pytania i raporty wysyłane przez lokalnych biskupów i konferencje episkopatów. Jej jurysdykcji podlegają stowarzyszenia życia apostolskiego utworzone dla prowadzenia działalności misyjnej.  
Kongregacji Ewangelizacji Narodów podlegają:
– Papieskie Dzieła Misyjne;
– CIAM (Międzynarodowe Centrum Animacji Misyjnej), gdzie mają miejsce kursy z duchowości, rekolekcje duchowe dla kapłanów, osób zakonnych i świeckich pragnących pogłębić swoje powołanie czy misyjne posłanie;
– Międzynarodowa Agencja Informacyjna „Fides”.
Obecny zarząd Kongregacji Ewangelizacji Narodów tworzą: kard. Fernando Filoni – prefekt, abp Protase Rugambwa – sekretarz, abp Giovanni Pietro Dal Toso – sekretarz pomocniczy, Ryszard Szmydki OMI – podsekretarz.

Krzyż misyjny dla bierzmowanych

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce zwróciły się do bierzmowanych z prośbą o włączenie się w pomoc osobom powołanym na terenach misyjnych. Jest to dla nich możliwość wyrażenia swej wdzięczności za dary Ducha Świętego. Z tej okazji Papieskie Dzieła Misyjne przygotowały specjalną pamiątkę bierzmowania – misyjny krzyż, który na co dzień ma przypominać o odpowiedzialności za przekazywanie daru wiary. Dochód ze sprzedaży krzyżyka, po odliczeniu kosztów produkcji, przeznaczony jest na fundusz wspierający seminarzystów i kandydatów do życia zakonnego w krajach misyjnych.
Krzyż misyjny dla bierzmowanych z postacią Chrystusa wykonano z metalu w kolorze srebrnym. Na przecięciu ramion krzyża znajduje się kula ziemska, a na odwrocie, na poprzecznej belce, napis „Idźcie i głoście”.

Lumen Gentium

„Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne”, czasopismo naukowe o tematyce misjologicznej, jest półrocznikiem wydawanym przez Papieską Unię Misyjną. Jest kontynuacją kwartalnika „Światło Narodów”. Składa się z dwóch części. W pierwszej publikowane są materiały dotyczące podstawowych zagadnień i pojęć z dziedziny misjologii oraz działalności misyjnej Kościoła, recenzje i oceny publikacji misyjnych i misjologicznych. W części drugiej o charakterze formacyjno-informacyjnym zamieszczane są przede wszystkim materiały z konferencji, sesji misjologicznych i spotkań formacyjnych, a także informacje o ważnych wydarzeniach z życia i działalności misyjnej Kościoła.

Misje Dzisiaj

„Misje Dzisiaj” są dwumiesięcznikiem Papieskich Dzieł Misyjnych, wydawanym od września 1995 r. Stanowią bardzo ubogaconą kontynuację czasopisma „Papieskie Intencje Misyjne”, które miały swoją inaugurację w roku 1982.
„Misje Dzisiaj” to czasopismo o tematyce misyjnej. Poprzez interesujące teksty i atrakcyjne zdjęcia przybliża działalność misyjną, pracę misjonarzy, ich radości i problemy, szerokiemu gronu czytelników.

Misyjne Apostolstwo Chorych

Misyjne Apostolstwo Chorych jest inicjatywą Papieskich Dzieł Misyjnych skierowaną do wszystkich wierzących, którzy cierpią na ciele lub duszy. Zachęcani są oni do ofiarowania swojego cierpienia w intencji misji i zbawienia wszystkich ludzi.
Celem Misyjnego Apostolstwa Chorych jest włączenie cierpiących w dzieło ewangelizacji, pogłębianie świadomości misyjnej wśród chorych, nadawanie misyjnego wymiaru ludzkiemu cierpieniu. Jego członkowie zobowiązują się do ofiarowanie cierpień oraz modlitwy za misje i misjonarzy.
Początki zaangażowania chorych w misyjne dzieło Kościoła sięgają roku 1925, kiedy kanonizowano św. Teresę od Dzieciątka Jezus, patronkę misji. W związku z tym wydarzeniem ks. Jakub Willenborg (Holender) zorganizował dla chorych parafian dzień poświęcony misjom. Ludzie ci, chcąc wspierać misje i misjonarzy, zapragnęli ofiarować swoje cierpienia w tych intencjach. W tym samym roku odbywał się w Rzymie kongres misyjny, a jednym z jego owoców było Misyjne Apostolstwo Chorych.

Misyjny Budzik

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce służą budzeniu misyjnej świadomość i zaangażowania wśród wiernych. Akcji misyjnego budzenia, czyli mobilizowania jak największej liczby osób do podejmowania inicjatyw Papieskich Dzieł Misyjnych przez cały rok i włączania się dzięki nim w dzieło misyjne Kościoła, została nadana nazwa „Misyjny Budzik”. A przedmiotem reklamującym tę akcję stał się duży budzik z widokiem wszystkich kontynentów.

Misyjny Bukiet

Od roku 2015 do akcji AdoMiS dołączyła inicjatywa „Misyjny Bukiet”. Ta propozycja Papieskich Dzieł Misyjnych skierowana jest do neoprezbiterów, sióstr zakonnych i zakonników składających śluby oraz do nowożeńców i jubilatów. Osoby te są zachęcane, aby w podziękowaniu za dar powołania, kapłaństwa czy małżeństwa, prosiły swych gości o przeznaczenie pieniędzy – poświęconych zwykle na kwiaty dla nich – dla seminarzystów w krajach misyjnych. Odliczoną kwotę mogą włożyć do specjalnie na tę okazję przygotowanej koperty lub puszki. Wskazane jest, aby temu gestowi towarzyszyła modlitwa za seminarzystów, którzy w krajach misyjnych przygotowują się do kapłaństwa.

Misyjny Dzień Dzieci

Światowy Misyjny Dzień Dzieci to patronalne święto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Ustanowił je papież Pius XII w roku 1950. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, obchodzony jest 6 stycznia (lub w najbliższą tej dacie niedzielę).
Tego dnia dzieci całego świata łączą się na modlitwie w intencji rówieśników w krajach misyjnych. Przygotowują liturgię Mszy Świętej, podczas której na znak solidarności ze wszystkimi dziećmi świata ubierają się w stroje symbolizujące 5 kontynentów. W ten szczególny dzień do Dzieła przyjmowani są nowi członkowie, a pozostali odnawiają swoje przyrzeczenia. W naszym kraju Misyjny Dzień Dzieci często jest również dniem uroczystego podsumowania misyjnej kolędy.

Papieska Unia Misyjna

Papieska Unia Misyjna (PUM) jest jednym z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych. Założona została przez bł. Pawła Mannę (1872-1952), włoskiego misjonarza, w roku 1916. Jej celem jest informacja i formacja misyjna kapłanów, członków instytutów zakonnych, stowarzyszeń życia wspólnego i instytutów świeckich, kandydatów do kapłaństwa i życia poświęconego Bogu, jak również innych osób pełniących w Kościele posługę pastoralną. Jan Paweł II powiedział, że „zadaniem Papieskiej Unii Misyjnej jest tchnienie życia, wiary, entuzjazmu i miłości we wszystkie formy pomocy misjom”.
W roku 1956 Unia została podniesiona do rangi dzieła papieskiego i przyjęła nazwę Papieska Unia Misyjna Duchowieństwa. Po roku 1980 zrezygnowano z ostatniego członu i obecnie znana jest jako Papieska Unia Misyjna.

Papieskie Dzieła Misyjne

Papieskie Dzieła Misyjne (PDM) – Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW), Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA), Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) oraz Papieska Unia Misyjna (PUM) – zostały założone w XIX i XX wieku w celu budzenia świadomości misyjnej wśród wiernych Kościoła katolickiego: dorosłych, młodzieży, dzieci oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Kiedy osiągnęły zasięg międzynarodowy, zostały uznane za papieskie. Trzy pierwsze – Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Dzieło św. Piotra Apostoła, Dzieło Misyjne Dzieci – zyskały charakter papieski w dniu 3 maja 1922 r. na mocy motu proprio Romanorum Pontificum papieża Piusa XI, natomiast Unia Misyjna Duchowieństwa 28 października 1956 r. na mocy dekretu papieża Piusa XII. Są zatem narzędziem ewangelizacji pozostającym do dyspozycji papieża.
PDM podlegają Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Do Rady Wyższej Dzieł należą: przewodniczący PDM, sekretarze generalni Dzieł, prowadzący sekretariaty generalne w Rzymie, kierownik administracji oraz dyrektorzy krajowi PDM. W poszczególnych krajach istnieją struktury krajowe Dzieł. W Polsce jest to Dyrekcja Krajowa PDM, Sekretariaty Krajowe Dzieł oraz dyrektorzy diecezjalni PDM.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) jest jednym z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych. Powstało w 1843 r. w Paryżu jako Stowarzyszenie Świętego Dziecięctwa Pana Jezusa. Założył je biskup Karol de Forbin-Janson, za patrona wybierając Dzieciątko Jezus. W roku 1922 papież Pius XI nadał Dziełu tytuł papieski z zaleceniem, by rozwijano je w każdej katolickiej diecezji świata.
PDMD dąży do rozpalania we wszystkich sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności – zarówno duchowej, jak i materialnej – wobec rówieśników na całym świecie. Dewizą Dzieła są słowa DZIECI POMAGAJĄ DZIECIOM. W ich myśl mali chrześcijanie spieszą z pomocą, na miarę swoich możliwości, potrzebującym rówieśnikom w krajach misyjnych. Wspierają ich codziennymi modlitwami, a także ofiarami materialnymi.
Dniem patronalnym Dzieła jest Misyjny Dzień Dzieci, ustanowiony w roku 1950 przez papieża Piusa XII, w Polsce obchodzony 6 stycznia. Najbardziej znane inicjatywy PDMD w naszym kraju to „Dzieci komunijne dzieciom misji” oraz „Kolędnicy Misyjni”.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW) jest jednym z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych. Powstało w roku 1822 w Lyonie, we Francji. Jego założycielką była sługa Boża Paulina Jaricot (1799-1862). Sto lat po utworzeniu Dzieła papież Pius XI podniósł je do rangi papieskiej. Zadaniem PDRW jest kształtowanie odpowiedzialności za misje, duchowa i materialna pomoc misjom, informowanie o różnych potrzebach misji oraz kształtowanie animatorów i współpracowników misji. Dniem patronalnym Dzieła jest Światowy Dzień Misyjny obchodzony każdego roku w przedostatnią niedzielę października. Jest to dzień solidarności z całym Kościołem powszechnym.

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA) jest jednym z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych. Powstało w Caen, we Francji, w roku 1889, z inicjatywy Joanny Bigard (1859-1934) i jej matki Stefanii Cottin. Głównym jego celem jest pomoc w kształceniu i formacji seminarzystów oraz kandydatów do życia zakonnego w krajach misyjnych, a także pomoc w budowie i wyposażaniu seminariów oraz domów formacyjnych na misjach, budzenie odpowiedzialności za misje oraz troska o powołania w krajach misyjnych.
W roku 1922 papież Pius XI ogłosił Dzieło św. Piotra Apostoła papieskim. Jego patronką została św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a dniem patronalnym czwarta niedziela po Wielkanocy, czyli Niedziela Dobrego Pasterza, która jest Światowym Dniem Modlitw o Powołania.

Pomoc finansowa z Papieskich Dzieł Misyjnych

Wierni składają ofiary na misje za pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych. Czynią to przy różnych okazjach, jak np. ofiarując datek na tacę podczas Światowego Dnia Misyjnego, akcji Kolędników Misyjnych, dnia misyjnego w Białym Tygodniu, akcji Adoptuj Misyjnych Seminarzystów, Misyjny Bukiet… Dwa razy w roku Zgromadzenie Ogólne Papieskich Dzieł Misyjnych w Rzymie, bazując na ofiarach wiernych zebranych na całym świecie, zatwierdza subsydia dla terenów misyjnych, czyli obszarów podlegających Kongregacji Ewangelizacji Narodów.
Subsydia przeznaczane są na utrzymanie poszczególnych Kościołów lokalnych, na pomoc dla katechistów, na formację, utrzymanie seminariów duchownych, opiekę i edukację dzieci. Dzięki nim budowane i remontowane są kościoły, kaplice, klasztory, seminaria, szkoły i centra dla dzieci. Środki te umożliwiają konkretne wsparcie Kościoła na misjach.  

Szkoła Animatorów Misyjnych

Szkołę Animatorów Misyjnych (SAM) organizują Papieskie Dzieła Misyjne. Każdego roku, po zakończeniu zajęć szkolnych, gromadzi ona na kilka dni osoby zainteresowane prowadzeniem animacji misyjnej w swoich środowiskach. Szkoła ma system cykliczny – przez kolejne dwa lata odbywają się zajęcia pierwszego stopnia, a trzeciego roku absolwenci spotykają się na drugim stopniu. SAM misyjnie formuje i kształci uczestników poprzez modlitwę, wykłady, dyskusje, prace w grupach, spotkania z misjonarzami, pokazy filmów o tematyce misyjnej oraz wspólną zabawę. Zapoznaje ich ze strukturami PDM oraz z różnymi formami misyjnej współpracy. W teorii i w praktyce ukazuje, jak misyjnie animować dzieci, młodzież i dorosłych. Wśród uczestników są ludzie różnych stanów i zawodów: siostry, klerycy, księża, osoby świeckie, pracujące i niepracujące, studenci, uczniowie szkół średnich i gimnazjów. Dzięki ogólnopolskiej Szkole Animatorów Misyjnych wzrasta liczba animatorów misyjnych dobrze przygotowanych do swojej posługi.

Świat Misyjny

„Świat Misyjny” jest dwumiesięcznikiem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci wydawanym od 1984 r. Jest to czasopismo misyjne skierowane do dzieci w wieku szkolnym. Poprzez ciekawe teksty, zdjęcia i barwne ilustracje przybliża młodym czytelnikom życie ich rówieśników w krajach misyjnych. Czasopismo służy także formacji misyjnej dzieci.

Światowy Dzień Misyjny

Światowy Dzień Misyjny, zwany też Niedzielą Misyjną, obchodzony jest każdego roku w przedostatnią niedzielę października. Ustanowił go 14 kwietnia 1926 r. papież Pius XI. Ten szczególny dzień służy budzeniu świadomości misyjnej i odpowiedzialności za misje wśród wszystkich wiernych. Katolicy na całym świecie są wówczas zaproszeni do otaczania misji modlitwą i wsparcia ich ofiarą materialną.
Ofiary składane na tacę w Światowy Dzień Misyjny we wszystkich parafiach świata przeznaczone są na wszechstronne wsparcie misji. Z zebranych środków utrzymywany jest Kościół na misjach, m.in. katechiści pracujący na terenach misyjnych. Dzięki nim buduje się i remontuje kościoły, kaplice oraz klasztory w krajach misyjnych.

Tydzień Misyjny

Tydzień rozpoczynający się Niedzielą Misyjną zwany jest Tygodniem Misyjnym i służy pogłębianiu świadomości misyjnej i odpowiedzialności za misje wśród wszystkich wiernych. Jest czasem intensywniejszej modlitwy za misje. Pomocą w jego przeżywaniu są materiały liturgiczne corocznie wydawane przez Papieskie Dzieła Misyjne.

Żywy Różaniec dla Misji

Żywy Różaniec dla Misji to nowa inicjatywa, która ukazuje współdziałanie dwóch dzieł założonych przez sługę Bożą Paulinę Jaricot – Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary (1822) i Żywego Różańca (1926). Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają róże różańcowe do nawiązywania do swych misyjnych korzeni i wspierania modlitwą i ofiarą misji na całym świecie.
Każdego roku Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Żywy Różaniec z Polski wspólnie realizują projekt pomocy dla młodych Kościołów misyjnych. Modlitwa oraz jedna złotówka złożona raz w miesiącu przez osobę z róży różańcowej może sprawić, że będzie możliwe wybudowanie kaplicy na misjach.


 

 

 

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna