Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

      „Nowy impuls do rozwoju misji ad gentes wymaga świętych misjonarzy. Nie wystarczy odnawiać metody duszpasterskie, ani lepiej organizować i koordynować instytucje kościelne, ani też studiować z większą przenikliwością biblijne i teologiczne podstawy wiary: trzeba wzbudzić nowy „zapał świętości” wśród misjonarzy i w całej wspólnocie chrześcijańskiej, szczególnie wśród tych, którzy są najbliższymi współpracownikami misjonarzy.
     Pomyślmy (…) o zapale misyjnym pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Pomimo ówczesnego ubóstwa środków transportu i komunikacji, głoszenie Ewangelii dotarło w krótkim czasie do krańców ziemi. (…) U podstaw takiego dynamizmu misyjnego była świętość pierwszych chrześcijan i pierwszych wspólnot” – napisał Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio.
     Życie świętych i błogosławionych – patronów misji, założycieli zgromadzeń misyjnych, misjonarzy – przypomina nam, że „każdy wierny powołany jest do świętości i do działalności misyjnej” (Redemptoris missio, 90).

Patroni misyjni

Założyciele zgromadzeń misyjnych

Misjonarze

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna