Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

W dniu 15 listopada 2019 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się obrona rozprawy doktorskiej p. Marioli Krysteckiej, sekretarza redakcji dwumiesięcznika Misje Dzisiaj.
Tematem dysertacji była „Działalność misyjna Kościoła na podstawie materiału ilustracyjnego zamieszczonego w czasopiśmie Misje Dzisiaj w latach 1980-2015”. Praca została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Wojciecha Kluja OMI, a jej recenzentami byli: ks. dr hab. Andrzej Pietrzak SVD z KUL oraz ks. dr hab. Piotr Piasecki OMI z UAM.

Obrona, zakończona wynikiem pozytywnym, przebiegła w przyjaznej atmosferze. Doktorantce towarzyszyła rodzina oraz przyjaciele, a także dyrektor Wydawnictwa PDM „Missio-Polonia” i współpracownicy z Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych.
Praca p. Marioli Krysteckiej jest pionierska. Obejmuje materiał ilustracyjny, który był zamieszczony w Misjach Dzisiaj (do roku 1997 Papieskich Intencjach Misyjnych). W tym czasie w czasopiśmie opublikowano 8268 zdjęć.
Doktorantka ukazała m. in. jak w przeciągu omawianego czasu zmieniali się główni bohaterowie ilustracji. Podkreślił to również ks. Piotr Piasecki OMI, mówiąc: „Misjonarz z głównego bohatera staje nieco na drugim planie, a na pierwszy plan wysuwa się Kościół lokalny”.
Pani Mariola Krystecka w Wydawnictwie Missio-Polonia pracuje od 1994 r. Od 22 lat jest sekretarzem czasopisma Misje Dzisiaj, które w tym roku otrzymało medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” w kategorii „Informacja medialna”.
ep/PDM

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna