Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     „Z modlitwą trzeba łączyć ofiarę. Zbawcza wartość każdego cierpienia, przyjętego i ofiarowanego Bogu z miłością, wypływa z Ofiary Chrystusa, który wzywa członków swego Ciała Mistycznego do współudziału w swych udrękach; do „dopełniania ich braków we własnym ciele” (por. Kol 1, 24). Misjonarzowi w jego ofierze winni towarzyszyć wierni i podtrzymywać go własną ofiarą” (Jan Paweł II, Redemptoris missio, 78).

 

Rozważania różańcowe (tajemnice bolesne)

     W rozważaniach bolesnej części różańca razem z Maryją będziemy towarzyszyli Jezusowi w wydarzeniach bezpośrednio poprzedzających Jego śmierć na krzyżu. Jest to droga pasji, miłości i oddania siebie Ojcu. Chrystus podjął ją ze względu na ludzi, aby nie trwali w mrokach grzechu, ale zostali wyzwoleni i otrzymali nowe życie. Dar nowego życia niosą światu misjonarze głoszący miłość Boga objawioną w Jezusie.

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
     Przed męką Jezus trwa na kolanach przed Ojcem. W słowach modlitwy, którą wypowiada, wyraża gotowość wypełnienia Jego woli. Jezus wziął na siebie każdy grzech, a więc i mój grzech. W Nim zło zostało zniszczone, pokonane raz na zawsze. Tak jak Jezus w chwilach udręki w Ogrójcu otrzymał pokrzepienie, tak też i ja, idąc przez życie w Duchu Jezusa, otrzymuję umocnienie w momentach zniechęcenia i lęku.
     Módlmy się o odwagę i moc trwania przy Panu dla misjonarzy, którzy odczuwają osamotnienie i utrudzenie.

2. Biczowanie Pana Jezusa
     Jezus doświadcza ogromnego cierpienia. Do bólu fizycznego dołącza pogarda ze strony ludzi, którzy Go osądzają. Jest wyśmiany, poniżony i odrzucony. Jednak nie przeciwstawia się, nie broni. Przyjmuje wszystko. Miłość nie ma w sobie lęku, jest gotowa na każde poświęcenie. Z taką miłością Chrystus przychodzi do mnie każdego dnia. Biczowany Jezus jest i dzisiaj obecny w tych, którzy cierpią z powodu niezrozumienia i niesłusznych oskarżeń.
     Módlmy się za misjonarzy, aby w cierpieniach i przeciwnościach, których doświadczają, z ufnością wznosili swoje serca do Pana.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
     Porusza nas widok Jezusa w koronie cierniowej. Nie chodzi jednak tylko o wzruszenie. Nie chodzi nawet o przyznanie, jak wiele musiał cierpieć. Chodzi o to, aby w poranionym obliczu Pana spotkać Boga zaangażowanego w życie człowieka, w moje życie; spotkać Boga, który mówi: to wszystko dla ciebie, abyś mógł żyć wyzwolony z mocy zła.
     Módlmy się za osoby włączające się w posługę ewangelizacji, aby przemienione Bożą miłością prowadziły ludzi do poznania miłosiernego oblicza Jezusa.

4. Droga krzyżowa Pana Jezusa
     Podczas publicznej działalności Jezus był w drodze. Towarzyszyli Mu uczniowie oraz tłum ludzi. Przechodził z miejsca na miejsce, aby wszędzie głosić miłość. Kierował się ku Jerozolimie, aby tam też wejść na drogę i przejść pomiędzy tłumem ludzi – teraz już jednak inaczej, bo umęczony i z koroną cierniową na głowie. Jezus idzie obarczony ciężarem krzyża. Niesie na sobie moje bóle i strapienia, upadki i momenty oddalenia od Boga. Nie jest to jednak dla Niego droga udręki, lecz miłości.
     Módlmy się za misjonarzy, aby z miłością trwali przy Panu nawet podczas największych prób związanych z ich posługą.

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
     Jezus przybity do krzyża powierza się Ojcu i wypełnia Jego wolę. Jest pełen miłości do człowieka. Staje przed światem jako sługa zbawienia. Służy sobą. Oddaje ducha po to, abym ja mógł otrzymać Boże życie. Chrystus traci życie, abym ja mógł je zyskać.
     Módlmy się za misjonarzy, aby byli zdolni dawać z siebie wszystko i wprowadzać ludzi w prawdziwe życie w Jezusie.

Ks. Paweł Wołczański, Legnica

Fot. Ks. St. Pindera

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna