Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

ZASADNICZE PYTANIE
Wszyscy chrześcijanie, również ci w krajach misyjnych, stawiają sobie zasadnicze pytanie – czy Pan Bóg jest miłosierny dla wszystkich i co to znaczy, że jest miłosierny. Przekonanie o Bożym miłosierdziu i wiara w nie, tak często formułowane w Piśmie Świętym, mają za podstawę starotestamentalne doświadczenia narodu izraelskiego, świadomego Bożej opieki i przebaczenia popełnionych win. W Nowym Testamencie symbolicznym przykładem Bożego miłosierdzia jest ojciec, który z miłością oczekuje powrotu swojego syna marnotrawnego.

ŁĄCZĄ SIĘ ZE SOBĄ
Jezus każdego przywołuje do siebie przez sakrament pojednania, zwany sakramentem nawrócenia, aby obdarzyć miłością miłosierną. Do każdego z nas mówi w „Dzienniczku” św. s. Faustyny Kowalskiej: „Większe jest miłosierdzie moje aniżeli nędze twoje i świata całego. Kto zmierzył dobroć moją? Dla ciebie zstąpiłem z nieba na ziemię, dla ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża, dla ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią Najświętsze Serce swoje i otworzyłem ci źródło miłosierdzia, przychodź i czerp łaski z tego źródła naczyniem ufności. Uniżonego serca nigdy nie odrzucę, nędza twoja utonęła w przepaści miłosierdzia mojego. Czemuż byś miała przeprowadzać ze Mną spór o nędzę twoją. Zrób mi przyjemność, że mi oddasz wszystkie swe biedy i całą nędzę, a Ja cię napełnię skarbami łask” (Dz. 1485).

Módlmy się więc, abyśmy głęboko przeżywali sakrament pojednania, tak by na nowo odczuć nieskończone miłosierdzie Boże.

ks. Julian Gądek CSMA

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna